Zakład wodociągów i kanalizacji świadczy usługi w zakresie:
  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na przyłączach,
  • udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych samochodem ciśnieniowym,
  • produkcji i nieodpłatnego przekazywania do wykorzystania w celach rolniczych ustabilizowanego  osadu ściekowego polepszającego właściwości gleb.
UJĘCIE WODY

Ujęcie wody dla miasta Przasnysz składa się z pięciu studni głębinowych, które czerpią wodę z głębokości 83,0 – 92,5 m. Łączna zdolność produkcyjna wszystkich studni ujęcia wody wynosi 8152 m3 na dobę. Obowiązujące pozwolenie wodno-prawne na okres do 10 lutego 2030 r. zezwala na pobór wody w ilości 5300 m3 na dobę. W 2023 roku wykorzystanie zdolności produkcyjnej ujęcia wyniosło 55,5 % (w odniesieniu do ilości wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym).

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych Decyzją Starosty Przasnyskiego z dnia 11.01.2010r. Nr ROŚ.6223/13-1/09/2010 zezwala na pobór wody na okres do 10 lutego 2030r.

Spółka posiada również ustanowioną strefę ochronną, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody  – Decyzja PGW Wody Polskie Nr WA.ZUS.2.4100.1.106.2018.SM z dnia 29.06.2018r.

STACJA UZDATNIANIA WODY

W 2005 roku zakończono modernizację Stacji uzdatniania wody. Zastosowano jednostopniową technologię uzdatniania wody opartą na pionowych, pospiesznych, otwartych filtrach DynaSand wypełnionych złożem kwarcowo – brausztynowym. Parametry fizyko – chemiczne wody uzdatnionej są zgodne z normami Unii Europejskiej.

Wydajność technologii uzdatniania wynosi 300 m3/h. Średniodobowe wykorzystanie wydajności technologii uzdatniania wody wyniosło w 2023 roku 51,6 %.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Na dzień 31.12.2023 r. na terenie Miasta Przasnysz rozdzielcza sieć wodociągowa liczyła 77,18 km, magistralna sieć wodociągowa 7 km. Spółka nie posiada na stanie majątkowym przyłączy wodociągowych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Miejska oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, pracująca w oparciu o osad czynny. Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 4000 m3 na dobę. Zaadaptowane po poprzednim ciągu technologicznym osadniki wstępne Imhoffa są obecnie wykorzystywane jako zbiorniki retencyjne. Ich dobra praca pozwala na przyjęcie do oczyszczenia maksymalnie 6500 m3 ścieków na dobę. W 2023 roku średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków wykorzystana była w 68,86 %. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Węgierki na okres do 04.10.2032 r.

Z informacją oraz procedurą przekazywania osadu można zapoznać się tutaj:
Informacja i procedura przekazywania ustabilizowanego, zhigenizowanego osadu ściekowego.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie Miasta Przasnysz sieć kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2023 r. liczyła 71,42 km. Spółka nie posiada na stanie majątkowym przyłączy kanalizacyjnych.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. przyjmuje na granicy Miasta ścieki pochodzące z Gminy Przasnysz z miejscowości Sierakowo, Leszno, Gostkowo, Dobrzankowo, Bogate, Klewki, Obrąb, Mirów, Wielodróż, Helenowo.