Zakład wodociągów i kanalizacji świadczy usługi w zakresie:
  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na przyłączach,
  • udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych samochodem ciśnieniowym,
  • produkcji i nieodpłatnego przekazywania do wykorzystania w celach rolniczych ustabilizowanego  osadu ściekowego polepszającego właściwości gleb.
UJĘCIE WODY

Ujęcie wody dla miasta Przasnysz składa się z pięciu studni głębinowych czerpiących wodę z głębokości 83,0 – 92,5 m. Łączna zdolność produkcyjna ujęcia wynosi 8152 m3 na dobę, pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wody w ilości 5300 m3 na dobę. W 2019 roku wykorzystanie zdolności produkcyjnej ujęcia wyniosło 53,9 % (w odniesieniu do ilości wskazanej w pozwoleniu wodmoprawnym). Ujęcie wody jest w pełni zautomatyzowane i monitorowane. Woda podawana jest do Stacji uzdatniania wody wodociągiem przesyłowym.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych Decyzją Starosty Przasnyskiego z dnia 11.01.2010r. Nr ROŚ.6223/13-1/09/2010 zezwala na pobór wody na okres do 10 lutego 2030r.

Spółka posiada również ustanowioną strefę ochronną, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody  – Decyzja PGW Wody Polskie Nr WA.ZUS.2.4100.1.106.2018.SM z dnia 29.06.2018r.

STACJA UZDATNIANIA WODY

W 2005 roku zakończono modernizację Stacji uzdatniania wody. Zastosowano jednostopniową technologię uzdatniania wody opartą na pionowych, pospiesznych, otwartych filtrach DynaSand wypełnionych złożem kwarcowo – brausztynowym. Parametry fizyko – chemiczne wody uzdatnionej są zgodne z normami Unii Europejskiej.

Wydajność technologii uzdatniania wynosi 300 m3/h. W 2019 roku średniodobowe wykorzystanie wydajności technologii uzdatniania wody wyniosło 50,1 %.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Na terenie Miasta Przasnysz rozdzielcza sieć wodociągowa na dzień 31.12.2019 r. liczyła 72,1 km, natomiast sieć magistralna 7 km. Spółka nie posiada na stanie majątkowym przyłączy wodociągowych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Miejska oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, pracującą w oparciu o osad czynny.  Ciąg technologiczny składa się z przepompowni ścieków, przed którą znajduje się krata. Ścieki kierowane są na piaskownik i dalej do oczyszczania biologicznego, w skład którego wchodzi selektor, reaktor biologiczny oraz osadnik radialny. Usuwanie fosforu wspomagane jest przez dozowanie PIX – siarczanu żelazowego.  Gospodarka osadowa rozwiązana jest poprzez zastosowanie procesu częściowej stabilizacji osadu nadmiernego w zbiorniku osadu nadmiernego poprzez jego napowietrzenie. Zagęszczony osad nadmierny usuwany jest na zagęszczacz grawitacyjny, skąd podawany jest na prasę taśmową w celu odwodnienia. Odwodniony osad o suchej masie około 20 % jest higienizowany wapnem palonym. W celu wyeliminowania wtórnego uwodnienia odwodnionego osadu składowany jest on czasowo pod stalową wiatą celem ustabilizowania.

Z informacją oraz procedurą przekazywania osadu można zapoznać się tutaj:
Informacja i procedura przekazywania ustabilizowanego, zhigenizowanego osadu ściekowego.

Nowowydane pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Przasnyszu do rzeki Węgierki zostało wydane Decyzją Starosty Przasnyskiego z dnia 30.12.2011r. Nr ROŚ.6341.57.2.2011 na okres do 31.12.2022r.

Aktualnie przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 4000 m3 na dobę. W chwili obecnej  wykorzystywane są stare osadniki wstępne Imhoffa jako zbiorniki retencyjne. Dobra praca zbiorników retencyjnych pozwala na przyjęcie do oczyszczenia max. 6500 m3 ścieków na dobę.

Pomimo kanalizowania kolejnych terenów miasta ilość ścieków nie wzrasta. W 2019 roku średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków wykorzystana była w 66,3 %.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie Miasta Przasnysz sieć kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2019 r. liczyła 67,9 km. Spółka nie posiada na stanie majątkowym przyłączy kanalizacyjnych.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. przyjmuje na granicy Miasta ścieki pochodzące z Gminy Przasnysz z miejscowości Sierakowo, Leszno, Gostkowo, Dobrzankowo, Bogate, Klewki, Obrąb, Mirów, Wielodróż, Helenowo.