Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (RODO) przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 06 -300 Przasnysz, ul. Kacza 9

 

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Kto jest administratorem Państwa danych?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w 06-300 Przasnysz, ul. Kacza 9, tel. 29 752-28 44, adres e-mail zarzad@mzgkimprzasnysz.pl, adres strony internetowej www.mzgkimprzasnysz.pl zwany dalej Administratorem.

W jakim celu MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu przetwarza dane osobowe?

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:

– zawarcia i realizacji umowy na usługi oferowane przez MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

– zarządzania ryzykiem w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,

– wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, odbieraniem i zbieraniem odpadów, odbieraniem nieczystości płynnych, zarządzaniem nieruchomościami gminnymi i nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,

– dochodzenia należności na rzecz Administratora danych osobowych również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów stanowiących źródło dochodzonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

– wewnętrznych celów administracyjnych MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

– podjęcia na wniosek Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką,  w tym celu m.in. sprawdzenia tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,

– wykonywania na rzecz Klienta usług dodatkowych w tym zamówionych przez Klienta telefonicznie lub mailowo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

2. MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy, przez co rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do jej wykonania a polegające mi.in. na wystawianiu faktur VAT za świadczone usługi, przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z umową w tym informującej o zmianie zakresu usługi lub zmianie stawek należnych opłat. W toku wykonania umowy o świadczenie usług może zaistnieć również konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, do których Pani/Pan posiada tytuł prawny uprawnionych przedstawicieli Administratora w celu sprawowania nadzoru, kontroli, odczytu danych lub konserwacji urządzenia pomiarowego (wodomierza), urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

– w zakresie realizacji zawartej przez Klienta ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki,

– w zakresie obsługi spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, prowadzeniem odczytu danych z urządzenia pomiarowego (wodomierza), odbieraniem i zbieraniem odpadów, odbieraniem nieczystości płynnych, zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi, oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych – tak długo jak Administrator danych wypełniał będzie swoje obowiązki wynikające z umowy i z przepisów prawa obowiązującego,

– w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji ujętej w z tir. 1,

– w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzeniem odczytu danych z urządzeń pomiarowych oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,

– w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania,

 Komu MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu przekazuje dane osobowe?

1.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

– dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych,

– towarzystwom ubezpieczeniowym w celu likwidacji szkód,

– firmom archiwizującym,

– firmom windykacyjnym, w celu obsługi zadłużeń,

– kancelariom prawniczym w celu obsługi prawnej.

Czy można usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych?

1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje

Państwu:

– prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

– prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

– prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

– prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.

2. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy można wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.