Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje:
 • budynkami mieszkalnymi i lokalami będącymi własnością Gminy Miejskiej Przasnysz, co wynika z umowy zawartej między stronami,
 • nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.
W ramach usługi zarządzania lub administrowania zapewniamy:
 • obsługę techniczną polegającą na organizowaniu napraw i remontów, konserwacji, opracowywaniu wytycznych technicznych i dokumentacji przetargowych, przeglądów budynków i prowadzeniu książki obiektu,
 • obsługę organizacyjno-prawną polegającą na opracowywaniu rocznego planu gospodarczego, prowadzeniu dokumentacji wspólnoty, organizowaniu zebrań,
 • obsługę finansowo-księgową polegającą na prowadzeniu bieżącej księgowości wspólnoty, obsłudze rachunków bankowych, raportowaniu wpłat, powiadomień, wezwań do zapłaty w ramach windykacji.
Dla użytkowników zarządzanych nieruchomości zapewniamy nieodpłatną obsługę kasową.
Do obowiązków zarządcy należy: prowadzenie bieżącej eksploatacji i dokumentacji budynków według przepisów prawa budowlanego, kontrola i konserwacja instalacji technicznych, organizacja przeglądów technicznych.
Zarządca zapewnia:
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie budynku i terenach przyległych, planowanie i realizacja prac ogrodniczych;
 • przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłat, kalkulacja i optymalizacja wysokości opłat;
 • przygotowywanie lub zawieranie w imieniu wspólnoty umów na dostawę mediów lub wykonanie usług przez wybranych kontrahentów;
 • prowadzenie spraw wspólnoty w urzędzie skarbowym, ZUS, urzędzie statystycznym;
 • przygotowywanie przelewów i innych dokumentów;
 • nadzór nad usuwaniem awarii;
 • wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia nieruchomości;
 • stałe pogotowie techniczne;
 • dyżury administratora.
Nad prawidłowością wykonywanych czynności nadzór pełni licencjonowany zarządca – licencja nr 25515.