Biuro Obsługi Klienta w branży wodociągowo – kanalizacyjnej mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Kaczej 9, wejście bezpośrednio od ulicy, obok wejścia głównego.

Czynne jest w godzinach od 700 do 1500, tel.: 29 752 29 75.

Działalność Spółki w branży wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą Nr LV/413/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 02 maja 2022 r. poz. 5189).

Z Regulaminem można zapoznać się tutaj (format PDF) lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kaczej 9.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024
  Do zadań Biura Obsługi Klienta należy przyjmowanie interesantów we wszystkich sprawach związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną, informowanie, wyjaśnianie, udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy, druków, wniosków oraz bezpośrednie załatwianie zgłaszanych spraw lub kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych.

  W szczególności do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

  • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzanie zmian użytkownika lub właściciela nieruchomości,
  • przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
  • przyjmowanie od klientów stanów wodomierzy,
  • przyjmowanie dokumentacji przedkładanej przez inwestora dotyczącej podłączeń wod – kan,
  • przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej od inwestorów,
  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • przyjmowanie od interesantów skarg i wniosków i przekazywanie ich do dalszego załatwienia do sekretariatu Spółki.

   

  Ustala się 14-dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta, w przypadku wydawania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.

   

  Zgłaszanie awarii

  Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać całą dobę pod numerem telefonu 29 752 27 57.