Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej
w Przasnyszu.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia: https://mzgkimprzasnysz.ezamawiajacy.pl/pn/mzgkimprzasnysz/demand/notice/public/89143/details.

Oferty prosimy składać do dnia 17.07.2024r.  do godziny 1000.